Učitel a žák nejsou protivníci, ale partneři a solupracovníci kteří mají stejný cíl.

Chceme

 • učit a naučit žáky vzdělávat se samostatně
 • probudit v žácích potřebu soustavného celoživotního vzdělávání
 • přivést žáky k odpovědnosti za vlastní vzdělávání
 • na vhodných příkladech smysl učení a jeho spjatost s každodenním životem
 • zdůrazňovat aktivní dovednosti, potlačovat pasivní způsoby přijímání vědomostí
 • používat ve výuce vhodně zvolené motivační hry a postupy
 • uplatňovat individuální přístupy k žákovi
 • umožňovat žákům pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry
 • vést žáky ke zhodnocení vlastní práce a jejích výsledků, učit je umět najít a odstranit chyby a poučit se z nich při další činnosti
 

Každý problém se lépe řeší s klidnou myslí a úsměvem

Chceme

 • vést žáky k tvořivému, logickému a kritickému myšlení a uvažování a touze řešit problémy
 • učit žáky nebát se problémů – problémy jsou od toho, aby s řešily
 • učit žáky hledat různá řešení a vybírat ta nejvhodnější
 • podporovat samostatnost práce i myšlení, ale zároveň rozvíjet schopnost týmové spolupráce
 • podporovat používání moderních metod a prostředků při práci a řešení problémů
 • učit žáky, jak některým problémům předcházet

Mají-li žák a učitel dosáhnout společného cíle, musí spolu umět mluvit

Chceme

 • učit žáky schopnosti věcně a otevřeně formulovat a vyjadřovat své názory
 • zdůrazňovat kulturní úroveň komunikace
 • učit žáky schopnosti své názory obhajovat, ale také podrobovat sebekritice, umět kriticky posoudit a přijmout nebo respektovat názory někoho jiného
 • rozvíjet komunikační dovednosti žáků v mateřském jazyce, v cizích jazycích, v informačních technologiích a v sociálních vztazích
 • vést žáky k důslednému dodržování pravidel slušného chování a školního řádu
 • učit žáky naslouchat druhým

Každý z žáků i vyučujících by měl plnit svoje povinnosti, respektovat práva druhých a podle svých nejlepších schopností každodenně přispívat k vytváření přátelské atmosféry ve škole

Chceme

 • vést žáky k čestnému a přímému jednání
 • vychovávat žáky jako svobodné občany plnící své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých
 • vychovávat osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví i za své životní prostředí
 • vést žáky k sebeúctě a úctě k druhým
 • upevňovat pozitivní formy chování, negativní formy potlačovat a odstraňovat
 • vhodně volit a používat výchovná opatření, kázeňské přestupky řešit individuálně a zodpovědně bez osobní zášti a emocí
 • podle potřeby spolupracovat s jinými subjekty – policií, PPP, sociálním odborem, o.s. PROSPE atd.
 • vést žáky ke smysluplnému využívání volného času nabídkou pestrých mimoškolních aktivit a kroužků
 • kdykoli kterémukoli z žáků nabídnout pomocnou ruku
 

Jestliže na konci školní docházky může žák říci : „JÁ umím, JÁ jsem se naučil“, měl by také říkat: „MY spolu chceme, MY spolu pracujeme“

Chceme

 • u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých
 • potlačovat všechny projevy šikany, rasismu, xenofobie a nacionalismu
 • podporovat vzájemnou spolupráci a pomoc mezi žáky ve třídě
 • podporovat integraci žáků s vývojovými poruchami učení a tělesně postižených žáků do třídních kolektivů
 • vést žáky k umění rozpoznat a odmítnout vše, co narušuje dobré vztahy a dobrou komunikaci ve třídě mezi žáky i mezi žáky a vyučujícími
 • podporovat formy práce, které umožní zapojení a uplatnění všech žáků třídy podle jejich schopností

Každá i sebesnadnější práce připadá člověku obtížná, děla-li ji nerad

Chceme

 • vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci
 • naučit žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie
 • učit žáky chránit své zdraví při práci
 • každou dobře vykonanou práci pochválit a odměnit
 • vést žáky k přesvědčení, že lépe se pracuje v příjemném prostředí a přátelském ovzduší
 • seznamovat žáky s různými profesemi
 • motivovat žáky k dosažení jimi zvoleného dalšího studia a budoucího povolání
 

VŠECHNY DOBRÉ ZÁSADY JSOU JIŽ NAPSÁNY. NYNÍ JEŠTĚ ZBÝVÁ JE USKUTEČNIT.

B. Pascal